Τετάρτη 10 Αυγούστου 2005

pointless?

Theorem: All numbers are equal.
Proof: Choose arbitrary a and b, and let t = a + b. Then a + b = t
0: a + b = t
1: (a + b)(a - b) = t(a - b)
2: a^2 - b^2 = ta - tb
3: a^2 - ta = b^2 - tb
4: a^2 - ta + (t^2)/4 = b^2 - tb + (t^2)/4
5: (a - t/2)^2 = (b - t/2)^2
6: a - t/2 = b - t/2
7: a = b
So all numbers are the same, and math is pointless.

Δεν υπάρχουν σχόλια: